Workaholics zouden meer risico op een CVA lopen

Minstens vijftig dagen per jaar meer dan tien uur per dag werken correleert met een hoger risico op CVA dan bij mensen die minder werken. Een dergelijk werkpatroon gedurende minstens een tiental jaar correleert met een bijna tweemaal hoger risico op CVA.

Slapen voor tv werkt een gewichtstoename bij vrouwen in de hand

Amerikaanse vorsers hebben een correlatie vastgesteld tussen blootstelling aan kunstmatig licht 's nachts tijdens de slaap en het risico op gewichtstoename en ontwikkeling van overgewicht bij vrouwen. Gelukkig zijn die nefaste effecten reversibel op voorwaarde dat het licht wordt gedoofd bij het slapengaan.

KCE: doelgroepen bariatrische chirurgie voorzichtig herbekijken

Het Federale Kenniscentrum pleit ervoor om, onder strikte voorwaarden en onder wetenschappelijke begeleiding, de indicaties voor bariatrische chirurgie uit te breiden. Ook bij zorgvuldig geselecteerde type 2-diabetespatiënten met een BMI tussen 30 en 35, en patiënten met morbide of ernstige obesitas jonger dan 18 jaar zou het Riziv de ingreep kunnen terugbetalen.

Maggie onder de loep

De redactie

De verkiezingen zijn voorbij. Het stof is gaan liggen, de teerlingen zijn geworpen. Hoog tijd om het bilan op te maken van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block

Goed nieuws voor ambulante patiënten met stabiel hartfalen

De ReBIC-1-studie is een gerandomiseerde, gecontroleerde, dubbelblinde studie die werd uitgevoerd door het Braziliaanse netwerk dat onderzoek verricht naar hartfalen (ReBIC). De studie leert dat je de behandeling kunt verlichten door het diureticum stop te zetten.

Hartfalen, een verontrustende stand van zaken

Het naleven van de richtlijnen voor de niet-farmacologische behandeling (water- en vochtrestrictie, dagelijks wegen, lichaamsbeweging en regelmatige inname van de voorgeschreven geneesmiddelen) heeft zeer belangrijke invloed op de prognose van patiënten met chronisch hartfalen.

Hoog risico, maar dan nog

Het is uitermate belangrijk de patiënten op te sporen die een hoog bloedingsrisico lopen bij een percutane coronaire interventie (PCI). Jammer genoeg bestaat daar geen gestandaardiseerde definitie voor.

De indicaties voor TAVI breiden zich uit

Er bestaat geen doeltreffende medische behandeling voor een ernstige, symptomatische aortastenose. Bij die patiënten moet de aortaklep worden vervangen hetzij chirurgisch (SAVR) hetzij door inplanting via een katheter (TAVI). Tot voor kort werd de keuze vooral gemaakt op grond van het operatieve risico: SVAR was de standaardbehandeling bij patiënten met een laag chirurgisch risico en TAVI was vooral geïndiceerd bij inoperabele patiënten of patiënten met een hoog operatief risico. Maar de tijden veranderen.

Slaap en glykemie-evenwicht

Een Amerikaanse groep van het RISE-consortium (Restoring Insulin Secretion) rapporteert dat een te korte of te lange slaap correleert met ongunstige veranderingen van de parameters van het glykemie-evenwicht bij patiënten met prediabetes of patiënten met een nieuw gediagnosticeerde diabetes die nog niet worden behandeld.

SGLT2-remmers en niet-alcoholische leververvetting

Niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) is een complicatie, die sterk wordt onderschat bij type 2-diabetespatiënten. Onze landgenoot André Scheen heeft een beeld geschetst van de mogelijke voordelen van SGLT2-remmers wat leververvetting betreft, een frequente comorbiditeit die ernstige complicaties kan veroorzaken.

België achter op meeste buurlanden voor mortaliteit AMI

In België ligt de mortaliteit binnen de 30 dagen in het ziekenhuis na een opname voor acuut myocardinfarct iets hoger dan gemiddeld binnen de EU. Dat staat te lezen in het performantierapport voor het Belgische gezondheidssysteem dat het federale Kenniscentrum opstelde.

HbA1c: niet te hoog en niet te laag

Het HbA1c-gehalte is een goede parameter van de metabole controle van diabetes. Het is evenwel niet duidelijk of het HbA1c-gehalte correleert met het overlijdensrisico in de algemene bevolking.